akademia

akademia 1-1

Wspólnie z Capellą Cracoviensis poszukujemy młodych śpiewaków i instrumentalistów grających na instrumentach historycznych (studentów lub absolwentów) do współpracy przy projekcie Akademia Bachowska.

Tegoroczna edycja akademii obędzie się w terminie 2-6 sierpnia 2017 r. w Świdnicy. Zostaną wykonane Magnificat BWV 243 i Oratorium na Wielkanoc BWV 249 J. S. Bacha, koncert poprowadzi Paul Goodwin.

Przesłuchania odbędą się 20 lutego 2017 roku w budynku Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Sali Błękitnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego 2017 pod adresem akademia@bach.pl. Info: + 48 881 021 617
Dla osób, które nie mogą wziąć udział w przesłuchaniach w Krakowie istnieje możliwość przesłania krótkiego nagrania video w terminie do 28 lutego 2017.

Repertuar wokalny (SATB)
– obowiązkowa aria z Magnificatu lub Oratorium na Wielkanoc oraz chóry; dodatkowo preferowana pieśń lub kantata solowa; akompaniator własny.

Repertuar instrumentalny – utwory dowolne, ca. 7 min. lub nagranie video – program dowolny, ca. 3 min.


Prosimy nie występować w strojach wieczorowych – casual absolutnie wystarczy.

NOTA BENE

Przesłuchania są otwarte dla publiczności. Capella Cracoviensis nie refunduje kosztów podróży i / lub noclegu podczas przesłuchań w Krakowie. CC refunduje koszty noclegu i wyżywienia w Świdnicy w trakcie trwania Akademii Bachowskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII BACHOWSKIEJ W ŚWIDNICY (KONCERT)
Opłacenie w ciągu 30 dni od daty przyjęcia do projektu opłaty (kaucji zwrotnej*) w wysokości 399,00 PLN (lub 99,00 EUR)

PROGRAM:
2 sierpnia 2017 – przyjazd do Świdnicy, próby
3, 4, 5 sierpnia 2017 – próby
6 sierpnia 2017 – koncert
7 sierpnia 2017 – wyjazd

W ramach warsztatów organizatorzy zapewniają próby zespołowe, konsultacje indywidualne, uczestnictwo w koncercie*, noclegi w pokoju dwuosobowym z wyżywieniem (śniadanie + obiad). Dla chętnych możliwa rezerwacja pokoju jednoosobowego – różnica w kwocie do opłacenia indywidualnie przez uczestnika.

akademia@bach.pl, info: + 48 881 021 617

* Kaucja podlega zwrotowi pod warunkiem czynnego udziału w koncercie jako wykonawca. O niedopuszczeniu do udziału w koncercie mogą zdecydować pedagodzy kursu w przypadku niedostatecznego przygotowania lub opanowania partii. Kaucja nie zostanie zwrócona również tym uczestnikom, którzy nie przyjadą do Świdnicy lub wyjadą z niej przed koncertem.

akademia 2

Together with Capella Cracoviensis we are looking for young singers and instrumentalists playing period instruments (students or graduates) to co-operate in the Bach Academy project.

This year’s edition will be held from 2nd to 6th August 2017 in Świdnica. The musicians will perform Magnificat BWV 243 and Easter Oratorio BWV 249 by J.S. Bach, conducted by Paul Goodwin.

The auditions will be held on the 20th of February 2017 in Krakow Philharmonic, 1 Zwierzyniecka street. You are invited to send your application by 18th February 2017 to akademia@bach.pl, info: +48 881 021 617
Those who cannot participate in the audition in Krakow are invited to send a short video (ca. 3 minutes) by 28th February 2017.

Vocal repertoire – obligatory: an air from Magnificat or Easter Oratorio and choral parts; additionally: a preferred solo song or cantata; own accompanist.
Instrumental repertoire – at the musician’s discretion, ca. 7 min.


Please do not perform in evening dress – casual dress is fully sufficient.

NOTA BENE
Auditions are open to public. Capella Cracoviensis does not reimburse your travel and/or accommodation costs during the auditions in Krakow. CC reimburses costs of accommodation and board in Świdnica during the Bach Academy.

THE REQUIREMENTS FOR THE PARTICIPATION IN THE BACH ACADEMY IN ŚWIDNICA
You must pay a (returnable)* deposit of 399 PLN (or 99 EUR) within 30 days from being accepted to the project.

AGENDA
02 August 2017 – arrival in Świdnica
3, 4, 5 August 2017 – rehearsals
6 August 2016 – concert
7 August 2016 – departure

During the workshop, the organizers guarantee group rehearsals, individual consultation, participation in the concert*, and accommodation in a double room with board (breakfast and lunch). You can also book a single room – the price difference is covered by the participant.

akademia@bach.pl, info: + 48 881 021 617

* The deposit is returned on the condition that the participant participates actively in the concert as a performer. The course teachers may decide not to allow a musician to participate in the concert if they are not prepared or do not learn their part sufficiently well. The fee is not returned either if a participant does not arrive in Świdnica, or leaves Świdnica before the concert.