do ut des

Gdy patrzymy na ekspresjonistyczny obraz, nie mówimy, że namalowany na nim dom jest krzywy. Ponieważ to nie jest dom, ale jego obraz.

Sztuka przetwarzając rzeczywistość intryguje, porusza i otwiera umysły, które stają się przez to zdolne do innowacji. A innowacja oznacza rozwój, postęp, dobrobyt. Muzyka jest formą komunikacji emocjonalnej, a sale koncertowe to świątynie współczesności. Do ut des – daję, abyś dał – ta rzymska reguła jest jednym z fundamentów naszej kultury, mechanizmem budującym wspólnotę, tworzącym społeczeństwo.

Festiwal Bachowski reprezentuje najbardziej aktualne kierunki światowego wykonawstwa muzyki klasycznej. Cieszymy się sympatią melomanów i atencją mediów. Do grona przyjaciół zapraszamy także sponsorów / przyjaciół. Wspólnie twórzmy uniwersalne piękno, wolne od polityki i ideologii. Razem róbmy rzeczy niekonwencjonalne, ambitne, zawsze na najwyższym poziomie artystycznym. Ponieważ jakość życia zależy od jakości myślenia, a sztuka modernizuje społeczeństwo. Sprawia przyjemność, porusza, uczy i otwiera umysły.

Dołącz do nas – wesprzyj festiwal finansowo, przenocuj artystów, zorganizuj transport na lotnisko lub w inny wygodny dla siebie sposób zechciej współtworzyć piękno – info@bach.pl

When we look at an expressionist painting, we do not say that the painted house is crooked. Because it is not a house, but its image.

Art, while processing reality, intrigues, moves and opens minds. Open minds are capable of innovation and innovation brings development, progress and prosperity. Music is a form of emotional communication, and concert halls are the temples of the present. Do ut des – I give that you may give – this Roman edict is one of the foundations of our culture, the mechanism that builds communities and shapes society.

Świdnica Bach Festival represents the most current trends in the world of live classical music performance and attract music lovers as well as the attention of the media. Amongst our friends, sponsors are also highly valued. Together, let us create the universal beauty, free from politics and ideology. Let our creations be ambitious, unconventional, always on the highest artistic level. Because quality of life depends on the quality of thinking.

Join us – support the festival financially, accommodate the musicians, organize the transport to the airport or choose your own way to participate in the creation of beauty – info@bach.pl