genius loci

Katedra | The Cathedral

katedra (2)
120801 CC Świdnica Bach Festival - (Świdnica)_DSC_5909_960x

Akustyka Katedry podporządkowana była celom liturgicznym, dlatego muzyka doskonale rozbrzmiewa z Chóru Mieszczan lub ze środka nawy głównej, gdzie dawni budowniczowie umieścili nieużywaną już dziś ambonę. Budowla kościoła rozpoczęła się w 1330 roku i trwała około 150 lat. Świątynia, wzniesiona w stylu gotyckim, zadziwia nie tylko rozmachem, ale również wystrojem, który reprezentuje mieszankę stylów. Uderza przede wszystkim ogrom budowli. Nawa główna ma 71 metrów długości, 10 szerokości i 25 wysokości. Pierwotny gotycki wystrój wnętrza został zniszczony przez pożar w 1532 roku. Obecny, barokowy wystrój z przełomu XVII i XVIII wieku to zasługa jezuitów. Ołtarz główny Katedry jest dziełem Johanna Riedla i został ukończony w 1694 roku. Artysta wzorował go na barokowym ołtarzu paryskiego Kościoła Val-de-Grace. Riedlowi zawdzięczamy obecny wygląd świątyni. Rzadki kształt ołtarza głównego – rotunda to jego osobista zasługa. Ołtarz zdobią dostojne posągi patronów Czech i Polski, św. Stanisława i św. Wacława, świadczące o piastowskiej historii miasta.

www.katedra.swidnica.pl

The acoustics of the Cathedral serves the liturgy. That is why the music sounds perfect from the so-called Burgher Choir or from the middle of the main nave where former builders of the church has set a small pulpit (nowadays out of use). The construction of the church started in 1330 and lasted for 150 years. The church was built in a gothic style and amazes not only by its dimensions but also by its interior decor which represents mixture of different styles. The main nave is 71 meters long, 10 meters wide and 25 meters high. The original gothic interior design was destroyed by a fire in 1532. The present Baroque interior dates back to the turn of 17th and 18th century. The main altar was created by Johann Riedl in 1694, the Baroque altar of Paris church Val-de-Grace served as an inspiration. The present look of the church is own to him, since he was responsible for the Baroque renovation of the Cathedral. The rare shape of the high altar – the rotunda – is his personal merit, and the altar is ornamented with dignified statues of Czech and Polish patrons, St. Stanislaus and Wenceslaus, confirming the Piast history of the town.

www.katedra.swidnica.pl