genius loci

Kościół pw. św. Katarzyny w Makowicach | St. Katarzyna Church in Makowice | Die Kirche in Makowice

makowice_gl

Makowice założono w drugiej połowie XIII wieku. Wieś powstała 6 km na południe od Świdnicy. Od samego początku nosiła nazwę Schwengfeld, co wydaje się wskazywać na to że została założona przez kolonistów niemieckich.

Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z 1283 roku i wymieniany jest rycerz Stephan von Svenkinfelt. Wieś od samego początku miała charakter dużego folwarku rycerskiego. Kościół powstał pomiędzy rokiem 1305, a 1316.
Obecna budowla kościoła pochodzi z XV wieku, w 1596 roku została odbudowana, a w 1712 oraz pod koniec XIX wieku rozbudowana. Jest wzniesiona na planie krzyża greckiego z kamienia łamanego. Wnętrze budowli przykryte jest sklepieniami krzyżowo- żebrowymi. Od zachodu znajduje się renesansowy ozdobny portal kamienny, wewnątrz nagrobki pochodzące z XVI i XVII wieku, budowla stanowiła nekropolię rodową i związana była z właścicielami pałacu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Obecnie w budynku pałacu znajduje się hotel i restauracja.

W najbliższym czasie w kościele potrzebny będzie remont kapitalny obiektu. W ramach remontu kapitalnego i zapobieżenia dalszym zniszczeniom budowli kościoła wykonane zostaną remont kapitalny wieży i więźby dachowej, pokrycie dachowe, zabezpieczenie ścian fundamentowych przed wodami powierzchniowymi, odnowiona zostanie elewacja kościoła oraz odwodnienie powierzchniowe terenu.

Informacji na temat możliwości wsparcia remontu kościoła udziela proboszcz parafii – ks. Maciej Martynek, x.maciek@onet.pl, 0048 74 661 80 65

The village Makowice, which is situated 7 kilometers south of Świdnica, was established around the middle of the 13th century. At the beginning it was called Schwengfeld, which implies that it was established by German settlers.

The first mention of the village comes from 1283 and the knight Stephan von Svinkinfelt is mentioned. From the very beginning the village was a big chivalrous farm. The church was erected between 1305-1316. The current building of the church comes from the 15th century. In 1595 it was rebuilt and both in 1712 as well as at the end of the 19th century it was expanded. It was built with crushed stone in the shape of a cross. Its interior was covered with cross-ribbed vaulting. On the western side of the building one can find a Renaissance stone portal and inside of the church there are epitaphs from the 16th and 17th century. The building was an ancestral burial place of the owners of the palace which is situated nearby. Nowadays a hotel and a restaurant.

The building of the church needs an overhaul in the near future. The repairs will include restoration of the tower and the roof rafter, an exchange of the roofing and restoration and water protection of the foundation of the church. The elevation of the church will be restored and the area will be drained.

In order to get more information about the possibilities of supporting the restoration works, please contact the parson of the parish – priest Maciej Martynek – x.maciek@onet.pl, tel. 0048 74 661 80 65

Das Dorf Makowice, das 7 Kilometer westlich von Schweidnitz liegt, wurde im 13. Jh. gegründet. Am Anfang hieß es Schwengfeld, was bedeuten könnte, dass es von deutschen Siedlern gegründet wurde.

Die erste Erwähnung dieses Dorfes stammt aus dem Jahre 1283 und wurde mit einem Ritter namens Stephan von Svenkinfelt verbunden. Von Anfang an war das Dorf ein ritterlicher Bauernhof. Die Kirche wurde in den Jahren 1305-1316 gebaut. Das derzeitige Gebäude stammt aus dem 15. Jh. 1595 wurde es umgebaut und 1712, wie auch am Ende des 19. Jhs. wurde es ausgebaut. Die Kirche aus Feldstein wurde auf einem Kreuzgrundriss errichtet. Im Innenraum kann man das Kreuzrippengewölbe sehen und Epitaphien aus dem 16. und 17. Jh. Auf der westlichen Seite des Gebäudes gibt es einen Renaissanceportal aus Stein. Das Gebäude war ein Besattungsplatz von den Besitzer des Palasts, der sich in der Nähe befindet. Jetzt im Palast gibt es ein Hotel und ein Restaurant.

Das kirchliche Gebäude soll bald komplett renoviert werden. Das Turm und das Sparrendach werden renoviert, die Dachdeckung wird ersetz und die Fundamente werden gesichert.

Um weitere Informationen zu kriegen, wie Sie die Renovierungsarbeiten unterstützen können, kontaktieren Sie bitte den Pfarrer der Gemeinde – Priester Maciej Martynek – x.maciek@onet.pl, Tel. 0048 74 661 80 65