genius loci

Młyn w Siedlimowicach | the Flour Mill in Siedlimowice

TP__5093
TP__5136

Pierwsza wzmianka pozwalająca mówić o istnieniu siedlimowickiego młyna pochodzi z lat 1486-1488. Na przestrzeni XV – 1 poł. XIX w. młyn wodny w Siedlimowicach pracował w oparciu o tzw. koło wodne. Ostatni właściciele Siedlimowic oraz tamtejszego młyna von Kornowie gruntownie przebudowali młyn pod koniec XIX w. Wówczas w miejscu starego młyna wodnego wybudowano nowy młyn wodno-parowy.  Po II wojnie światowej młyn w Siedlimowicach został upaństwowiony i przekazany Polskim Zakładom Zbożowym. W 1 połowie lat 60-tych zrezygnowano z wykorzystywania wody jako źródła energii. Młyn od tego czasu pracuje jedynie w oparciu o energię silnika elektrycznego. Młynówka, której przepływająca woda napędzała kiedyś koło wodne, a później turbinę, znajduje się po wschodniej stronie młyna. Obecny wygląd młyna pochodzi z końca XIX wieku, po nieznacznych drobnych modyfikacjach. Obecnie młyn znajduje się w rękach prywatnych.

The first mention of the Mill dates back to 1486-1488. Till the first half of the 19th century it was powered by a water wheel. The last proprietors of the Mill before the Second World War – the family von Korn – rebuilt the mill into a steam mill that functioned using a stationary steam engine to power its mechanism. After the War, the mill was nationalized. In the mid-’60 the mill started to function using electric power. Still, the river – Mlynowka – that once powered it flows on the eastern side of the building. The present building dates to the end of the 19th century. Nowadays the mill is in private hands and this stunning place needs restoration.