bilety

Bilety

Nasza polityka uczestnictwa w koncertach nie zmienia się od lat:
■ Dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami – bilety za 1 zł.
■ Tańsze bilety – studenci poniżej 26. roku życia, emeryci, renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami, na podstawie odpowiedniego dokumentu.
■ Dostępne są karnety na wszystkie koncerty za 170 zł, w cenie książka programowa, dostępna na początku festiwalu, podczas koncertów, po okazaniu karnetu. Dla osób posiadających karnet dostępny będzie osobny sektor w Kościele Pokoju,  nie potrzebują one osobnych wejściówek na te koncerty.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na koncerty 9 sierpnia w Świdnicy.

Wejściówki

■ Bezpłatne wejściówki obowiązują na koncerty odbywające się w Kościele Pokoju w Świdnicy. Prosimy pisać na adres rezerwacja@bach.pl. Jedna osoba może zarezerwować dwie wejściówki. Dystrybucja (wydawanie fizycznych wydruków) rozpocznie się 4.06.2019. Osoby, które nie mogą wcześniej odebrać zarezerwowanych wejściówek prosimy o ich potwierdzenie do 19.07.2019. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem rezerwacji.

Sprzedaż online

■ Bilety można kupić online na stronie bilety.sok.com.pl.

Rezerwacja: rezerwacja@bach.pl, +48 74 851 56 57
Informacja:
+48 668 481 720

Tickets

Our ticket policy does not change:
■ 1 PLN for children, young people under the age of 18. and for the carers of people with moderate and severe disability,
■ Reduced tickets are for students under 26, the pensioners and people with disabilities – a proper document is needed,
■ An all-event pass incl. the programme booklet is available. Proprietors of these passes do not need extra passes for the concerts in the Church of Peace. There will be a separate sector of seats for them. Programme booklets will be available for the proprietors of these passes during the festival on presentation of the pass.
Due to the limited number of seats the pass is not valid for concerts on the 9th of August in Świdnica.

Free passes to the concerts in the Church of Peace

■ The entrance for the concerts in the Church of Peace is free of charge. We will distribute limited number of free passes. You can book your pass (max. two per person) online at rezerwacja@bach.pl. Distribution (of physical printouts) will begin on 4.06.2019. Persons who cannot pick up their booked passes in advance are requested to confirm their reservation by 19.07.2019. Lack of confirmation will result in cancellation of the booking.

Tickets online

■ You can buy tickets online at bilety.sok.com.pl

Booking:
rezerwacja@bach.pl, +48 74 851 56 57
Information: +48 668 481 720

Festiwal Bachowski ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w których zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU BACHOWSKIM, KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY obowiązujący od dnia 20.07.2016 r.

1. Prawo do wstępu na teren koncertów i innych wydarzeń festiwalowych mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert (imprezę, festiwal, widowisko lub inne wydarzenie artystyczne), które z przyczyn niezależnych od Organizatora zostały odwołane lub odbyły się jedynie w części.
3. Bilet nie podlega zamianie. Możliwość zwrotu biletu dopuszcza się w przypadku: zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego). Posiadacz biletu może zwrócić bilet jedynie za okazaniem dowodu sprzedaży przed rozpoczęciem koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) i otrzymać sumę na jaką opiewał, w miejscu sprzedaży biletu przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami do tego, co następuje:
a) odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zażądania, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego), zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
c) dokonanie zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy i otrzymać całość sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma sumę, na jaką opiewał bilet.
d) odwołanie lub zrezygnowanie z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
5. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
6. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
7. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) oraz w miejscu sprzedaży biletów.
8. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.
9. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.
10. Bilet upoważnia posiadacza do jednorazowego wejścia na teren koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego). Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
11. Miejsca nie przeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne.
12. W przypadku gdy koncert, impreza, widowisko, festiwal lub inne wydarzenie muzyczne będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązywał będzie regulamin imprezy masowej wydany na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy.